WWW.EXHAUSIST.COM

  • Cam Chain Tensioners & more

Disclaimer

Disclaimer voor www.exhausist.com
Algemeen
www.exhausist.com (Kamer van Koophandel 56744862), hierna te noemen exhausist.com, verleent u hierbij toegang tot www.exhausist.com (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. exhausist.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
exhausist.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met exhausist.com.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij exhausist.com en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van exhausist.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.